Termékgarancia

Termékgarancia

(A)    Általános tájékoztató

A jelen tájékoztató a Freudenberg Háztartási Cikkek Bt. (1118 Budapest, Rétköz utca 5.), mint forgalmazó (a továbbiakban: FHP) által Magyarországon forgalmazott és értékesített azon termékeire vonatkozik, amelyekre nem terjed ki az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, azonban a termékre az FHP jótállást (garanciát) vállal, vagy a termékre vonatkozó kötelező jótállási időt meghaladó jótállást vállal (a továbbiakban: termékgarancia vagy garancia). A jótállásra a Ptk. vonatkozó rendelkezései mellett a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet is irányadó.
A jelen termékgarancia a fogyasztót jogszabály alapján megillető – így különösen a kötelező jótállási, kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését nem érinti. Az áru hibás teljesítése esetén a fogyasztót a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása természetesen térítésmentesen megilleti, e jogait az önként vállalt gyártói jótállás nem érinti. Ha a termékre kötelező jótállás is vonatkozik, a kötelező jótállás időtartama alatt az FHP a kötelező jótállásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint teljesíti a fogyasztónak a termék meghibásodására alapított igényeit.
Az FHP a garancia időtartama alatt jótállást vállal azért, hogy a termék a fogyasztó részére történt átadáskor nem szenved olyan hibában (ideértve az anyag- és gyártási hibákat), amelyek a garancia időtartama alatt a rendeltetésszerű használatot akadályozó meghibásodást okoznak. 
A garancia időtartama: a termék csomagolásán megjelölt időszak, mely a termék fogyasztó részére történt átadásának napján kezdődik. Ha a terméktájékoztató eltérő garanciaidőt nem jelöl meg, vagy ha jogszabály ennél hosszabb kötelező jótállási időt nem ír elő, a garancia időtartama az egyes termékek esetében az alábbi:

•    Infinity Flex ruhaszárító és Total Reflect vasalóállvány: 5 év
•    Egyéb szárítók és vasalóállványok: 3 év
•    Elektromos termékek: 2 év

A termékgarancia meghosszabbodik azzal az időtartammal, amely a termék FHP részére történő átadásától a fogyasztó részére történt visszaadás vagy a cseretermék átadása között eltelik. A termékgarancia a terméknek vagy a termék részének kijavítása vagy kicserélése esetén az átadott cseretermékre (termékrészre vagy alkatrészre) újból kezdődik.


(B)    Kizárások és korlátozások
Nem vonatkozik a termékgarancia az olyan meghibásodásra, amelynek oka a termék fogyasztó részére történt átadását követően lépett fel, különösen, ha a meghibásodást
 

  • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza),
  • természetes elhasználódás és kopás,
  • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása (ideértve a háztartási használatot meghaladó mértékű vagy intenzitású igénybevételt is),
  • helytelen tárolás, helytelen kezelés, a használati-kezelési útmutatóban előírt karbantartás elmulasztása, rongálás,
  • elemi kár, természeti csapás vagy más elháríthatatlan külső behatás

 
okozta, valamint a termékek azon alkatrészeire, amelyek a rendeltetésüknél fogva rendszeres cserét igényelnek (pl. szűrők, betétek, textilbevonatok, párnák, stb.). A termék szétszerelése vagy az FHP vagy az általa kijelölt szerviz partnerektől eltérő személyek által elvégzett vagy megkísérelt javítása esetén az FHP a garanciaigény teljesítését megtagadhatja.


(C)    Garanciaigény érvényesítése

A termékgarancia iránti igény az FHP székhelyén, vagy a vásárlás helyén a hibás termék egyidejű átadásával, vagy a hibás terméknek az FHP székhelyére történő megküldésével érvényesíthető.
A termékgaranciából eredő igények teljesítésének feltétele a jótállási jegy vagy garanciajegy bemutatása, ha pedig az nem került a fogyasztó részére átadásra, a termék megnevezését, a vásárlás időpontját és az ellenérték megfizetését igazoló bizonylat (nyugta) vagy az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott, fogyasztó részére kiállított számla bemutatása. 
Az FHP a termékgarancia igény teljesítését megtagadhatja, ha a garanciaigény alátámasztására bemutatott dokumentum alapján nem állapítható meg, hogy azt az arra jogosult, a garanciaidőn belül érvényesíti.

(D)    Garanciaigény teljesítése

A termékgaranciával érintett meghibásodás esetén a garanciaigényt az FHP – ha azt megalapozottnak tartja – a termék kijavításával, vagy a termék kicserélésével teljesíti. Az FHP fenntartja a jogot, hogy ha a termék kínálatában már nem elérhető, a hibás terméket más, azzal legalább egyenértékű termékre cserélje ki.
A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – az FHP megfelelő határidőn belül végzi el, melynek során törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A javítás során kiszerelt alkatrész a javított termék fogyasztó részére történt visszaadásával, illetőleg csere esetén a kicserélt termék a cseretermék fogyasztó részére történt átadásával az FHP tulajdonába kerül.
A termékgaranciából eredő igények teljesítésével kapcsolatos költségeket az FHP viseli, ide nem értve a termék FHP vagy megbízottja részére történő átadásának (eljuttatásának) és a fogyasztó részére történő visszaadásának, illetőleg a cseretermék átadásának (eljuttatásának) költségeit. A fogyasztót terhelik a termék vizsgálatának költségei, ha a garanciaigény megalapozatlannak bizonyul.

(E)    Jogviták

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.