Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL
SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN

TARTALOMJEGYZÉK
 
BEVEZETÉS
 
I. FEJEZET - AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
 
II. FEJEZET - ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE
1. Társaságunk könyvviteli szolgáltatója
2. Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés
 
III. FEJEZET - MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK
1. Munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés
 
IV. FEJEZET - SZERZŐDÉSHEZ ÉS WEBOLDAL HASZNÁLATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK
1. Szerződő partnerek adatainak kezelése – (természetes személy) vevők, szállítók nyilvántartása
2. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai
4. Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján
5. Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról
6. Regisztráció a Társaság honlapján
7. Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés
8. Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán
9. Adatkezelés a Társaság webáruházában
10. Ajándéksorsolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés
11. Direkt marketing célú adatkezelés
 
V. FEJEZET - JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK
1. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
2. Kifizetői adatkezelés
3. A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés
 
VI. FEJEZET - ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL
 
VII. FEJEZET - RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL
 
VIII. FEJEZET - AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI


BEVEZETÉS
 
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Táraság) megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.
 
Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény is előírja.
 
Társaságunk, mint Adatkezelő jelen tájékoztató nyilvánosságra hozatalával e jogszabályi kötelezettségének tesz eleget.
 
A tájékoztatást közzé kell tenni az Adatkezelő honlapján, vagy az érintett személy részére kérésére meg kell küldeni.
 


I. FEJEZET
AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
 
Adatkezelő a jelen tájékoztató kiadójaként a Társaság, melynek adatai az alábbiak:
 
Cégnév: Freudenberg Háztartási Cikkek Bt.
Székhely: 1118-Budapest, Rétköz u.5.
Cégjegyzékszám: 01-06-519304 (nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégírósága)
Adószám: 29081758-2-43
Telefonszám: +36 1 279 2060
Fax: +36 1 279 2088
E-mail cím: vileda-hu@fhp-ww.com
Honlap: www.vileda.hu
(a továbbiakban: Társaság)
 


II. FEJEZET
ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE 
 
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)
 
Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően az adatfeldolgozó igénybevételéről és személyéről következő tájékoztatást adjuk:
 
1. Társaságunk könyvviteli szolgáltatója
 
A Társaságunk az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki Társaságunk nevében kezeli a Társaságunkkal szerződés vagy kifizetői kapcsolatba levő természetes személyek személyes adatait is, a Társaságunkat terhelő adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából.
Az adatfeldolgozó adatai:
 
Cégnév: MEMOLUX KFT.
Székhely: 1113 Budapest, Karolina út 65.
Cégjegyzékszám: 01-09-063111
Adószám: 10268825-2-43
Képviselő:  Faur Kálmán
E-mail cím: faur.kalman@memolux.hu
Telefonszám: +36 1 460 7403
Honlap: www.memolux.hu
 
2. Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés 
 
Ezen adatfeldolgozók Társaságunktól megkapják a megrendelt termék kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma), és ennek felhasználásával kiszállítják a terméket.
 
Az adatfeldolgozók adatai:
 
Futárszolgálat
Cégnév: KISFAT Kft
Székhely: 1101-Budapest, Hungária Krt. 5-7. 11/2/11
Cégjegyzékszám: 01-09-923862
Adószám: 14871137-2-42
Képviselő: Bokros Gábor
Telefonszám: 06703810862
 
3.    Hírlevél szolgáltatás
Ezen adatfeldolgozók Társaságunktól azon személyes adatokat kapják meg, amelyek lehetővé teszik a III. fejezet 7. pont szerinti hírlevelek küldését, emellett személyes adatnak nem minősülő technikai adatokat is gyűjtenek (például a letöltés időpontja, IP-cím, böngésző típusa és az operációs rendszer), és olyan adatokat, amelyek lehetővé teszik hírlevél kampányaink elemzését.
Az adatfeldolgozók adatai:
Hírlevél szolgáltató
Cégnév: MailJet SAS (a francia jog szerint működő részvénytársaság)
Székhely: 4 rue Jules Lefebvre, Párizs, Franciaország
Cégjegyzékszám: 524 536 992
Adószám: DE293795947
Képviselő: Tim Keithahn, Will Conway
Telefonszám: +33 140280842

III. FEJEZET
MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK
 
1. Munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés
 
A munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó tájékoztatásokat a jelen tájékoztató nyilvánosságára tekintettel külön erre a célra rendszeresített és kizárólag a Társaság munkavállalói részére átadott tájékoztató tartalmazza.
 
IV. FEJEZET
SZERZŐDÉSHEZ ÉS WEBOLDAL HASZNÁLATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK
 
1. Szerződő partnerek adatainak kezelése – (természetes személy) vevők, szállítók nyilvántartása
 
(1) A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, őstermelői igazolvány számát, személyi igazolvány számát, lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját (vevők, szállítók listája, törzsvásárlási listák). Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.
 
(2) A Társaság szerződés teljesítése, valamint a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése jogcímén a szerződés teljesítése, jótállási igények megfelelő teljesítése és annak igazolása céljából kezeli a Társaság termékeit viszonteladóktól megvásárló és e kereskedelmi partnereknél jótállási vagy más szavatossági igényeket érvényesítő természetes személy vevők nevét, értesítési címét és telefonszámát. Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha a szerződés nem a vevő és a Társaság között jött létre, a Társaságot forgalmazóként terhelő jótállási kötelezettségekre tekintettel. A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.
 
(3) A személyes adatok kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 6 év.
 
(4) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése, illetőleg jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapul, a tájékoztatás történhet a szerződésben és a jótállási jegyen is.
 
(5) Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell.
 
  
2. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai
 
(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója.
 
(2) A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása.
 
(3) A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélszolgálattal, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói és a Társaság ügyvezetője.
 
(4) A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve (ha arról a Társaság előbb tudomást szerez) az érintett képviseltnél fennálló jogviszonyának megszűnését követő 5 év.
 
4. Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján
 
(1) A Sütik (cookie-k)  rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni.
 
(2) A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása során kell tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékoztatás lényegét, és egy linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.
 
(3) A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik. Amennyiben a süti alkalmazására a felhasználó által kifejezetten kért funkció igénybevételéhez kapcsolódik, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e funkció igénybevételéhez kapcsolódóan. Ebben az esetben sem szükséges az, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő egy rövid összefoglaló a tájékoztatás lényegéről, és egy linken keresztül utalás a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.
 
(4) Amennyiben a Társaság honlapjának „Kapcsolat” linkjére kattintva a látogató nevének és e-mail címének megadásával a Társaság részére kérdést / véleményt / panaszt / közlést juttat el, az elküldést megelőzően egy jelölőnégyzetre kattintva hozzájárul ahhoz, hogy nevét, e-mail címét és kérdését / véleményét / panaszát / közlését a Társaság a megküldést követő 1 évig kezelje. Az ilyen módon megadott személyes adatok adatfeldolgozó részére nem kerülnek átadásra. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, célja a kérdés / vélemény / panasz / közlés megválaszolása, illetve kivizsgálása és az érintett tájékoztatása, a kapcsolat érintettel történő felvétele. A személyes adatok címzettjei: a kérdés / vélemény / panasz / közlés megválaszolásában, illetve kivizsgálásában résztvevő és az érintettel kapcsolatba lépő munkavállalók.
 
5. Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról
 
(1) Az általánosan elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően Társaságunk is használ sütiket (cookie) a weboldalán. A cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor kerül a látogató számítógépére, amikor az egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni a látogató böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat (pl. választott nyelv) és egyéb információkat is. A sütik biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.
(2) Társaságunk honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:
• az látogató által használt IP cím,
• a böngésző típusa,
• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
• látogatás időpontja,
• a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.
(3) A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy, hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.
A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat
• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
• Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
• Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
• Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
• Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
• Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265
Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.
 
(4) A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.
 
(5) Társaság honlapján alkalmazott sütik:
 
1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik:
Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így - többek között - különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.
Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése.
Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása.
 
2. Hozzájárulást igénylő sütik:
Ezek lehetőséget biztosítanak, hogy a Társaság megjegyezhesse a felhasználó honlappal kapcsolatos választásait. A látogató a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során ezen adatkezelést bármikor megtilthatja. Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.
 
2.1. Használatot elősegítő sütik:
Az adatkezelés jogalapja: a látogató hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.
Az adatkezelés időtartama 6 hónap.
 
2.2. Teljesítményt biztosító sütik:
Google Analytics sütik – erről itt tájékozódhat:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
 
Google AdWords sütik - erről itt tájékozódhat:
https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu
Akamai Technology - Ez a webhely az Akamai Technology és felhő infrastruktúra szolgáltatásokat használ, amelyek megosztják, felgyorsítják és védik az online alkalmazásokat. Az Akamai A2 cookie az oldal betöltési idejének csökkentésére szolgál az Adaptive Acceleration funkció használatával. Az Adaptive Acceleration (A2) olyan funkciókat kínál az Akamai intelligens Edge Platformon, amely folyamatosan alkalmazza a teljesítményoptimalizálást, hogy javítsa a webhely felhasználóinak általános digitális élményét. 
Az Akamai Technology JavaScript kódrészletet beillesztjük webhelyünk HTML-kódjába, hogy anonim módon gyűjtsön adatokat az online teljesítmény mérésére. Az Akamai edge szervereken feldolgozott IP-címeket anonimizáljuk, hogy helymeghatározási és térképészeti szolgáltatásokat végezhessünk weboldalunk kézbesítése és biztosítása során. Az Akamai technológia alapértelmezés szerint csak olyan anonimizált személyes IP-cím adatok gyűjtésére korlátozódik, amelyek feltétlenül szükségesek. A földrajzi helymeghatározási szolgáltatások elvégzése után az IP-címet, amelyet akkor gyűjtenek össze, amikor a tartalom megérkezik az Akamai szerverre, azonnal eldobják. Az Akamai adatvédelmi szabályzatáról itt talál további információt.
(6) Google Analytics alkalmazása
A Társaság honlapja a Google Ireland Ltd. (Dublin, Gordon House, Barrow Street 4, Írország) webelemző szolgáltatásait használja. 
Az adatok a Google európai szervereire kerülnek továbbításra, majd pedig ott feldolgozásra. Előfordulhat, hogy az amerikai egyesült államokbeli székhelyű Google LLC részére adatok kerülnek továbbításra. Az Egyesült Államokba irányuló adattovábbítások érdekében azonban a Google csatlakozott az EU-USA adatvédelmi kerethez (EU-US Data Privacy Framework), amely az Európai Bizottság 2023-ban hozott megfelelőségi határozata alapján biztosítja az európai adatvédelmi szintnek való megfelelést. A Google-lel ún. „order processing” megállapodást kötött a Társaság, mely biztosítja a Társaság weboldala látogatói adatainak védelmét, és megtiltja az engedély nélküli továbbítást harmadik személyek részére.
A Google az összegyűjtött információkat a weboldal használatának értékelése, az internetes tevékenységről szóló jelentések összeállítása, valamint a weboldal tevékenységével és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtása céljából dolgozza fel. A felhasználók IP-címe az utolsó számjegyekkel lerövidítésre kerül, hogy ne lehessen a felhasználó személyét azonosítani. A Google az adatokat 14 hónapig tárolja.
A Google Analytics 4 kiterjesztéseként a Google Signals szolgáltatásai is alkalmazásra kerülnek. A Google Signals segítségével több eszközről szóló jelentéseket kaphat a Társaság a Google-tól. Amennyiben a felhasználó aktiválta a „személyre szabott hirdetéseket” a Google-fiókjának beállításaiban, és összekapcsolta internetképes eszközeit a fiókjával, a Google elemezni tudja az eszközök közötti felhasználási szokásokat, és ezek alapján információkat nyerhet, amikor a felhasználó hozzájárul a Google Analytics 4 használatához. A felhasználónak lehetősége van Google-fiókja beállításaiban kikapcsolni a „személyre szabott hirdetések” funkciót, és ezzel kikapcsolni a Google Signals szolgáltatással kapcsolatos, több eszközre kiterjedő elemzést.
Cookie-k (sütik) csak akkor kerülnek elhelyezésre a felhasználó által használt eszközön, ha ehhez a felhasználó hozzájárulását adta. Hozzájárulását a felhasználó a jövőre nézve bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonásához a szolgáltatást a weboldalon található „A cookie-k módosítása” menüpont segítségével kell kikapcsolni.
További jogi információkat a Google szolgáltatásairól a https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=en és a https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=hu oldalakon talál.

 
6. Regisztráció a Társaság honlapján
 
(1) A Társaság honlapján nem biztosít lehetőséget regisztrációra.
 

7. Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

(1)    A Társaság honlapján hírlevél szolgáltatást biztosít, amelyhez a MailJet (II. fejezet 3. pont) adatfeldolgozási szolgáltatásait használja hírlevelek küldéséhez és elemzéséhez. A hírlevél híreket, ajánlatokat, termékteszteket, nyereményjátékokat és további információkat tartalmaz a márkánkról. A hírlevelek tartalmát Társaságunk határozza meg és állítja össze.
(2)    Az adatkezelés jogalapja: az érintett (látogató) hozzájárulása (Rendelet 6. cikkének (1) bekezdés).
(3)    Az adatkezelés célja: e-mailes marketingtevékenység végzése, és ennek keretében az érintett (látogató) részére hírlevelek küldése és remarketing intézkedések. 
(4)    Az érintett adatkör: a honlap látogatójának e-mail címe, keresztnév családnév. 
(5)    Az adatátadás címzettje: az adatfeldolgozó (MailJet SAS).
(6)    A személyes adatok kezelésének időtartama: a hírlevélre történő feliratkozástól (és a hozzájárulás megadásától) a hírlevélről történő leiratkozásig.
(7)    A hírlevélre történő feliratkozással az érintett hozzájárulását adja a fenti személyes adatok kezeléséhez, enélkül ugyanis a hírlevél szolgáltatás nem vehető igénybe.
(8)    A hírlevél megnyitásakor, az e-mailben található fájl (ún. web beacon) a MailJet kizárólag Európában, a Google Cloud Platform Frankfurtban (Németország) és St. Ghislainban (Belgium), valamint az OVH Roubaix-ban (Franciaország) található szervereihez kapcsolódik, amelynek segítségével megállapítható, hogy egy hírlevél-üzenetet megnyitottak-e, és hogy mely linkekre kattintottak. 
(9)    Az érintett hozzájárulását a hírlevél szolgáltatás vonatkozásában külön is, bármikor visszavonhatja, de a hozzájárulás visszavonása esetén a hírlevél szolgáltatás nem vehető igénybe, egyúttal a hírlevélről történő leiratkozás a hozzájárulás visszavonásaként értendő. A hozzájárulás visszavonására oly módon is sor kerülhet, hogy a hírlevélről a hírlevél-üzenetben biztosított linkre kattintva leiratkozhat. Alternatív megoldásként, ha már nem szeretné megkapni a Vileda hírlevelet, bármikor leiratkozhat az alábbi űrlap kitöltésével: https://www.vileda.hu/newsletter-unsubscribe 
(10)    A már megtörtént adatfeldolgozási műveletek jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása nem érinti.
(11)    Az érintett által a hírlevélre való feliratkozás céljából megadott adatokat a Társaság a hírlevélről való leiratkozásig tárolja és kezeli, és a hírlevélről való leiratkozást követően Társaságunk az adatokat törli és gondoskodik azok adatfeldolgozó általi törléséről. 
(12)    A Társaság által más célból tárolt adatokat a hírlevélről történő leiratkozás nem érinti.
 

 
8. Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán. 
 
(1) A Társaság termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart fenn.
 
(2) A Társaság Facebook oldalán feltett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.
 
(3) A Társaság Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli.
 
(4) A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.
 
(5) Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Társaság előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.
 
(6) A Társaság nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Társaság nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.
 
(7) A Társaság weblapja alkalmazza a Facebook Inc., székhelye: 1601 South California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) által működtetett facebook.com internetes közösségi háló közösségi pluginjeit („pluginek”). A plugineket a Facebook valamelyik logója (kék négyzetben egy fehér „f” betű, vagy a felfelé mutató hüvelykujj ikon), illetve a „Facebook közösségi plugin” (Facebook social plugin) kifejezés alapján lehet azonosítani. A Facebook közösségi pluginjeinek listája, valamint azok megjelenése itt található: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. A Társaság weboldalának felkeresése esetén a felhasználó böngészője kapcsolatba lép a Facebook szerverével, betölti a plugin vizuális ábrázolását, és ezt a felhasználónak megjeleníti. A Társaság weboldalának felkeresése során a Facebook a weboldal tett látogatásával kapcsolatos, valamint további adatokat szerez, mint például a felhasználó IP-címét. Ha a felhasználó ezalatt be van jelentkezve a Facebookba, akkor a rendszer a látogatását össze tudja kapcsolni a Facebook-fiókjával. Amennyiben a felhasználó interakcióba lép valamely pluginnel, például azzal, hogy rákattint a „Like” (Tetszik) gombra, vagy közzé tesz egy kommentet, ezen információt közvetlenül a Facebooknak küldi el, ahol az eltárolásra kerül. Amennyiben a felhasználó rákattintott a Facebook megjegyzés hozzáfűzése gombjára, a Facebook akkor is képes azonosítani és eltárolni az IP-címét, ha nincsen Facebook-fiókja.
 
(8) A Facebook adatgyűjtési gyakorlatáról, valamint az ezzel kapcsolatos jogokról és adatvédelmi lehetőségekről a Facebook adatvédelmi politikája tartalmaz részletes tájékoztatást (melynek tartalmáért és az adatok kezeléséért, stb. a Társaság nem felelős): https://www.facebook.com/about/privacy/. Ha a felhasználó nem kívánja, hogy a Facebook a Társaság weboldalán keresztül adatokat gyűjtsön a felhasználóról, és ezeket összekapcsolja a Facebookon tagként elmentett adatokkal, ez esetben a felhasználónak ki kell jelentkeznie Facebook-fiókjából mielőtt felkeresné a Társaság weboldalát, és rákattintana a Facebook megjegyzés gombra.

(9) A Vileda weboldalak egyes részein Youtube videókat lehet megtekinteni.  A Youtube-ot a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA üzemelteti. A mi oldalunkra beillesztett Youtube videók esetében kiterjesztett adatvédelem van aktiválva. Ez azt jelenti, hogy a Youtube a weboldalunkat meglátogató személyekről, amennyiben azok nem nézik meg a videókat, semmilyen adatot nem gyűjt, illetve tárol. Az adatgyűjtés céljáról, terjedelméről, az adatok szolgáltató általi feldolgozásáról és felhasználásáról, illetve az Ön ezzel kapcsolatos jogairól, valamint a magánéletének védelme érdekében megtehető beállítási lehetőségekről a Google adatvédelmi iránymutatójából tájékozódhat: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

(10) A Google +1 gombja segítségével a felhasználó világszerte információkat tehet közzé. Erre kattintva személyre szabott tartalmakat, valamint a Google egyéb felhasználóinak és partnereinknek a tartalmait fogja megkapni. A Google egyrészt eltárolja azt az információt, amelyet a felhasználó +1-es tartalomként értékelt, valamint azon az oldalon található információt is, amelyet akkor nézett, amikor a +1 gombra kattintott. Ha a felhasználó a Google szolgáltatásaira +1-et kattintott (nevével és profilképével együtt), ez megjelenik például a keresési eredmények között, a Google-profilján, illetve az interneten közzétett más weblapokon és hirdetésekben. A Google rögzíti a felhasználó +1 aktivitásával kapcsolatos információkat, annak érdekében, hogy javíthassa a szolgáltatásait a felhasználó és mások számára. A Google +1 gomb használatához a felhasználónak rendelkeznie kell egy globálisan látható, nyilvános Google-profillal, amelynek legalább a választott felhasználó nevét tartalmaznia kell. Ez a név kerül az összes Google-szolgáltatás esetében alkalmazásra. Egyes esetekben ez a név helyettesíthet bármely egyéb nevet, amelyet a Google-fiókja használata során a felhasználó meg szokott osztani és adni. Google-profiljának kiléte olyan felhasználóknak adható ki, akik ismerik a felhasználó e-mail címét, vagy más azonosító adatát. A fenti felhasználási módokon felül a felhasználó által megadott adatok a Google vonatkozó adatvédelmi politikáival összhangban kerülnek felhasználásra (melynek tartalmáért és az adatok kezeléséért, stb. a Társaság nem felelős). A Google kiadhat a felhasználók tevékenységére vonatkozó összefoglaló statisztikákat, illetve a +1 továbbíthatja azokat a felhasználóknak és partnereknek, úgy mint kiadóknak, hirdetőknek vagy hivatkozott oldalaknak.
9. Adatkezelés a Társaság webáruházában
 
(1) A Társaság nem működtet webáruházat.
 
10. Ajándéksorsolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés
 
(1) A Társaság ajándéksorsolás rendszeres szervezésével nem foglalkozik. Sorsolásos játék szervezése esetén az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást a részvételi feltételek tartalmazzák.
 
11. Direkt marketing célú adatkezelés
 
(1) A Társaság direkt marketing tevékenységet nem folytat.
 


V. FEJEZET 
JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK
 
1. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
 
(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169. §, és 202. §-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. §-a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.
 
(2) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.
 
(3) A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.
 
2. Kifizetői adatkezelés 
 
(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek – munkavállalók, családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők – adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel kifizetői (2017. CL. törvény az adózás rendjéről (Art.) 7. § 31.) kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét az Art. 50. §-a határozza meg, külön is kiemelve ebből:  a természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám). Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, a Társaság kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40. §) és szakszervezeti (Szja 47. §(2) b./) tagságra vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek teljésítés (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.
 
(2) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.
 
(3) A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, bérszámfejtési, társadalombiztosítási (kifizetői) feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.
 
3. A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés 
 
(1) A Társaság jogi kötelezettségeinek teljesítése jogcímén kezeli a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (Levéltári törvény) szerint maradandó értékűnek minősülő irataiban szereplő személyes adatokat abból a célból, hogy a Társaság irattári anyagának maradandó értékű része épségben és használható állapotban a jövő nemzedékei számára is fennmaradjon. Az adattárolás ideje: a közlevéltár részére történő átadásig.
 
(2) Az irattári anyagokhoz hozzáférésre jogosultak személyére és az adatkezelés egyéb kérdéseire a Levéltári törvény irányadó.
 


VI. FEJEZET
ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL
 
E fejezetben az áttekinthetőség és átláthatóság kedvéért röviden összefoglaljuk az érintett jogait, amelyek gyakorlására vonatkozó részletes tájékoztatást a következő fejezetben adjuk meg. Az alábbiakban elhelyezett hivatkozások minden esetben a Rendelet vonatkozó cikkeire történő utalásként értendők. A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.
 
Előzetes tájékozódáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (Rendelet 13-14. cikk).
 
Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon (Rendelet 15. cikk).
 
A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését (Rendelet 16. cikk)
 
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll (Rendelet 17. cikk)
 
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek (Rendelet 18. cikk).
 
A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről (Rendelet 19. cikk).
 
Az adathordozhatósághoz való jog
A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (Rendelet 20. cikk)
 
A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy a Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (Rendelet 21. cikk).
 
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené (Rendelet 22. cikk).
 
Korlátozások
Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban (Rendelet 23. cikk).
 
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről (Rendelet 34. cikk).
 
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
 
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet (Rendelet 77. cikk).
 
A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
 
Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről (Rendelet 78. cikk).
 
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
 
Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak, e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait (Rendelet 79. cikk).
 


VII. FEJEZET
RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL
 
Az alábbiakban elhelyezett hivatkozások minden esetben a Rendelet vonatkozó cikkeire történő utalásként értendők és az itt használt kifejezések a Rendeletben meghatározott tartalommal bírnak.
 
Előzetes tájékozódáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon
 
A) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
 
1. Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:
a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdekérvényesítés) alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
e) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második al bekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.
2. Az 1. pontban említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:
a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
c) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
f) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
3.  Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.
4.   Az 1-3. pontok nem alkalmazandó, ha és amilyen mértékben az érintett már rendelkezik az információkkal.
(Rendelet 13. cikk)
 
B) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg
 
1. Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:
a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d) az érintett személyes adatok kategóriái;
e) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második al bekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás.
2. Az 1. pontban említett információk mellett az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő kiegészítő információkat:
a) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
b) ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek) alapul, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;
c) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;
d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
e) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
f) a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e; és
g) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
3. Az adatkezelő az 1. és 2. pont szerinti tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg:
a) a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;
b) ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
c) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor.
4.  Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a 2. pontban említett minden releváns kiegészítő információról.
5. Az 1-5. pontot nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:
a) az érintett már rendelkezik az információkkal;
b) a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;
c) az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy
d) a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.
(Rendelet 14. cikk)
 
Az érintett hozzáférési joga
 
1. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
 
2. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.
 
3. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
(Rendelet 15. cikk)
 
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
 
1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 
2. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbi 1. pont értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 
3. Az 1. és 2. pont nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d) a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az 1. pontban említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
(Rendelet 17. cikk)
 
 
Az adatkezelés korlátozásához való jog
 
1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 
2. Ha az adatkezelés az 1. pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 
3. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az 1. pont alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
(Rendelet 18. cikk)
 
Az adathordozhatósághoz való jog
 
1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
 
2. Az adatok hordozhatóságához való jog 1. pont szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
 
3. E jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
 
4. Az 1. pontban említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
(Rendelet 20. cikk) 
 
A tiltakozáshoz való jog
 
1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 
2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
 
3. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
4. Az 1. és 2. pontokban említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.
 
5. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
 
6. Ha a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
(Rendelet 21. cikk)
 
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
 
1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
 
2. Az 1. pont nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
a) az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
b) meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
 
3. A 2. pont a) és c) pontjában említett esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
 
4. A 2. pontban említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a Rendelet 9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.
(Rendelet 22. cikk)
 
Korlátozások
 
1. Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a Rendelet 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban:
a) nemzetbiztonság;
b) honvédelem;
c) közbiztonság;
d) bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését;
e) az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot;
f) a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;
g) a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;
h) az a)–e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység;
i) az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;
j) polgári jogi követelések érvényesítése.
 
2. Az 1. pontban említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes rendelkezéseket tartalmaznak legalább:
a) az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,
b) a személyes adatok kategóriáira,
c) a bevezetett korlátozások hatályára,
d) a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás megakadályozását célzó garanciákra,
e) az Adatkezelő meghatározására vagy az Adatkezelők kategóriáinak meghatározására,
f) az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe véve az adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait,
g) az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és
h) az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról, kivéve, ha ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját.
(Rendelet 23. cikk)
  
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
 
1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
 
2. Az 1. pontban említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a Rendelet 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket.
 
3. Az érintettet nem kell az 1. pontban említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
a) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az 1. pontban említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
 
4. Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a 3. pontban említett feltételek valamelyikének teljesülését.
(Rendelet 34. cikk)
 
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
 
1. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.
2. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
(Rendelet 77. cikk)
 
A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
 
1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a Rendelet 55. vagy 56. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.
 
4. Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.
(Rendelet 78. cikk)
 
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
 
1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, Rendelet 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak, e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.
2.  Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.
(Rendelet 79. cikk)
 


VIII. FEJEZET
AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE,
 AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI
 
1. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.
 
2. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
 
3. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
 
4. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 
5. Az Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.
 
6. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
 
Freudenberg Háztartási Cikkek Bt.
 
Hatályos: 2023.09.15. napjától

a brand of FREUDENBERG